Minőségbiztosítás

 • Attendance to the library
 • On-site use – At our library the reference books (encyclopedias, dictionaries), the periodicals and the sound recording collection are available for on-site use.
 • Catalogue searching devices (the catalogue can also be accessed at www.sziren.com )
 • Information – We are glad to provide written and verbal (on the spot/ by telephone) information for our visitors.

For members only:

 • Borrowing
 • Internet-club membership
 • Interlibrary loan

Registration
Membership is taken out through the admission procedure, and is valid for one year. It enables borrowing documents from the library and allows the usage of the computers.

Membership must be renewed in every 12 months by  the admission procedure. The following particulars should be certified at admission:
name, mother’s name, date and place of birth, address, workplace and profession, number of (student) ID
Further voluntarily given information may be: email adress and telephone number
For people under the age of 18, the signature of a parent/legal representative is also needed.

Any changes in personal particulars must be indicated towards the library. There is no admission fee.

1. Borrowing, renewal of due date:
Valid membership card is needed to borrow any documents from the library.

With one library membership card for one occasion (a 4 week period) 3 books can be borrowed for members under 14 and 6 books for members older than the age of 14.

After the expiration of the 4 week deadline- if the document is still needed- the due date must be renewed.

Appliance for the renewal must be done until the day of the expiration or the following day.
◦     Renewal can be done (for one member, for one document) once, for 2 weeks.
◦     Renewal can only be done for documents which are not yet reserved.

Further documents can not be borrowed until financial debts are paid and unreturned documents are returned.

2. Reserving and interlibrary loan
Reserving –  in case the required book is already borrowed, one can make a reservation, and when the reserved documents are returned the library notify the readers by email or by telephone.
Interlibrary loan – In case the required book is not in stock, we lend it from an other library
(From 01.02.2007. the fees of the documentum delivery -non-recurrent postal charge- must be paid by the reader.)
If documents can only be sent in copies, the charges are determined by the supplying institutuion.
Fees must be paid when the documents are received.
Conditions of the interlibrary loan (e.g. lenght of due date, on the spot usage only, interdiction of photocopying, overdue charge) are determined by the supplying institution.
Appliance for the renewal must be done at least 3 days before the day of expiration.

3. Expiration, lost or damaged documents, charges
Warning letters are sent to readers overrunning day of appearance.

First letter is sent on the 15th calendar day, a second warning letter is sent on the 29th day and the third is on the 60th day counted from the day of expiration. Overdue charge is -5HUF/day/document and the postal charge of the letters.

The borrower must take care of the documents of the library. If the document is lost or damaged the library charges a compensation fee which is the collection price of the document.
Members are not permitted to use the services until settling their financial debts.

The same document (of the same edition) is accepted as compensation for lost or destroyed documents. Otherwise a compensation fee that is the collection price of the document is determined by the library (e.g. price of photocopying and binding the full document, etc.)

4. Computer services

 • Use of the internet
 • email sending
 • eMagyarország Pont

The use of electronic catalogues is free of charge for all of our visitors. Computers may be used independently for surfing the web, searching for information and sending emails. Documents found can be downloaded (and saved to any personal data carrier) or printed (we charge some money for that). During the use of computers please do mind the rules of the library and that of courtesy! Take good care not to violate your fellow readers’ rights to silence, recreation and reading!

5. Rules of internet use
The internet service ensured by the library may be used for gathering general information or for personal inquiry.

Only those programs which were installed or permitted by the operator are allowed to run on the computers of the library. Any damage (copyright-, law-, technical-, other issues) caused by violating this rule is to be paid by the user.

Changing the configuration of the computers is strictly prohibited!
Users must not connect any personal appliance to the heavy current system of the library.
Only the equipment necessary for notetaking may be taken to the computers.
The computer user must always respect the regulations when using the equipments of the library.
Any damage caused deliberately to the computers must be paid by the user.

Internet service is prohibited to use for:

 • business matters (advertising, trading products)
 • illegal actions (unauthorized destruction of network resources/data stored on the network; spreading programs/information that may be harmful for the safety of the network; disrespectful behaviour in religious, ethnical, political or in other topics, upsetting behaviour, etc.)
 • visiting websites that are offending general taste or morality

The József Attila Library grants public internet access, therefore it is not responsible for the documents stored/downloaded/created on the computers appointed for public access, and may delete them any time -without prior notice-.
The user is responsible for every activity done on the computer used by him/her during the time of usage.

6. Further information
The Registration desk must be visited after arrival and before leaving the library.

To guarantee the safety of the library documents and for the sake of the comfort of our visitors, please use the coat- and case lockers or the coat rack in the lobby.

A Perkátai Általános Művelődési Központ dokumentumai – Alapító Okirat, SZMSZ, Pedagógia Program – elérhetők a www.perkata.info oldalon!

Jövőkép

A kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz egyenlő esélyű, korlátlan a hozzáférés. Megvalósul a digitalizálás.
A településen útbaigazító táblák segítik az akadálymentesített, korszerű könyvtár épületének megközelítését. Esztétikus és minőségi könyvtári bútorok fogadják az olvasókat.
Az elektronikus adathordozók, a CD-ROM-ok belépnek a mindennapok világába a tanulás terén.
Színes nyomtató, és színes fénymásoló segíti a könyvtári programok hirdetését, valamint a vetélkedők és kiállítások anyagának színvonalasabbá tételét.
Szakmai továbbképzéseket szerveznek több településen. Lehetőség van a könyvtári „jó gyakorlatokra” és a tapasztalatcserére.
A könyvtár állandó rendszergazdával, szakképzett gyermek és felnőtt könyvtárossal rendelkezik.

Küldetésnyilatkozat

A könyvtárunk küldetése az információkhoz, és a szolgáltatásokhoz történő szabad hozzáférés biztosítása.
A könyvtári állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítja, és sokoldalúan feltárja.
Fejleszti az online szolgáltatásokat.
Sokszínű programjaival fejleszti az olvasáskultúrát.
Támogatja az oktatás különböző színterein való tanulást, a művelődést, és a szabadidős tevékenységeket.
Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, valamint a fogyatékossággal élőkre, és a hátrányos helyzetű fiatalokra.
A helytörténeti gyűjteményt őrzi, ápolja, és gyarapítja. Bemutatásával hozzájárul települése sajátos arculatához.
A könyvtáros szakember rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken.

Panaszkezelés a könyvtárban

I. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Szabályzatunk célja, hogy a Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a könyvtári funkciónak, minőségbiztosítási elveinek megfelelően biztosítsa használói visszajelzéseket.
Célunk olyan eljárások alkalmazása, amelyek révén tevékenységeink során keletkező, a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatások azonosíthatóak, kezelhetőek legyenek.
A panaszkezelési eljárás alapja a panasz. A panasznak minősül minden, a könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival, esetleges mulasztásával kapcsolatos, a jelen szabályzatban felsorolt módon eljuttatott észrevétel, kifogás jellegű bejelentés.
A panaszok lehetnek nem hivatalosak és hivatalosak, függetlenül a panaszos szándékától.
Nem hivatalos panasz esetén az eljárás során a panaszos célja csupán az, hogy jelezze észrevételét, bejelentést tegyen észrevételéről, de nem kíván a könyvtár részéről választ.
Hivatalos panasz esetén minden esetben a panaszkezelési eljárás során járunk el, minden esetben a könyvtár igazgatójának válaszával zárul.

II. A panasz benyújtásának módja

A panaszos szóban tett panaszát nem hivatalos panaszként kezeli a könyvtár, amennyiben írásos formában nem történik meg a panasz benyújtása.
A hivatalos panaszt írásban kell megtenni, melyet különböző csatornákon juttathat el a panaszos az intézmény igazgatójának.
A hivatalos panasz megtételéhez szükséges űrlapok megtalálhatóak a könyvtár honlapján (1. számú melléklet), valamint az információs pultnál elhelyezett panasz-füzet részeként(2 számú melléklet).
Személyesen, a József Attila Nagyközségi Könyvtárban nyitva tartási időben
(2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.) az információs pultnál.
Írásban az alábbiak szerint:
– postai úton (József Attila Nagyközségi Könyvtár 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.)
– a könyvtár információs pultjánál a 2. számú melléklet kitöltött aláírt űrlapján
– e-mailban a konyvtar@perkata.hu címre csatolt, kitöltött 1. számú melléklet panaszfelvételi űrlapon.

III. Hivatalos panaszkezelési eljárás

A hivatalos panaszkezelési eljárás lefolytatására csak az űrlapokon (1. sz., 2. sz. melléklet), kitöltött és aláírt formában benyújtott panaszok esetében kerül sor.
A József Attila Nagyközségi Könyvtár csak a hivatalos panaszok esetén biztosítja a panaszkezelési folyamat lefolytatását. Amennyiben a panasz benyújtása nem a megfelelőformában történik, a könyvtár a panaszt nem hivatalosnak tekinti, és ennek megfelelően jár el.
Határidők:
A személyesen, vagy írásban benyújtott, postai úton, vagy e-mailben eljuttatott panaszt a beérkezés napján nyilvántartásba kell venni.
A könyvtári információ pultnál leadott, vagy elektronikus formában elküldött panaszok hetente (hétfőnként) egy alkalommal kerülnek nyilvántartásba.
A panaszok elbírálása:
A József Attila Nagyközségi Könyvtárba kerülő összes panasz a Perkátai ÁMK vezetőjéhez kerül.
A panaszra hivatalos választ a könyvtár igazgatója tesz írásban.
A benyújtott, nyilvántartásba vett hivatalos panaszok kezelésére a nyilvántartásba vételtől számított 10 munkanap.
Amennyiben a panasz kivizsgálásához további információra van szükség, a panasztevőt értesíteni szükséges.
A hivatalos panaszról írásban tett választ a panaszfelvételi űrlapon megadott elérhetőségre kell eljuttatni. A József Attila Nagyközségi Könyvtárba érkezőírásos panaszokat a könyvtár az irattárában 5 évig őrzi.

IV. A panasz felülvizsgálata

A panaszos, amennyibe a panaszára adott hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért egyet, vagy bejelentését új információval egészítené ki, kérheti a panaszára adott hivatalos válasz felülvizsgálatát.
A felülvizsgálati kérelmet a jelen szabályzat 3. számú mellékletében található űrlapon, az alapeljárás iktatószámára való hivatkozással kell benyújtani.
Határidő:
A felülvizsgálati kérelemről a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetője 15 napon belül dönt, melyről a felülvizsgálatra vonatkozó kérelemben általa megjelölt módon értesíti a panaszost.
Felülvizsgálat elbírálása:
A felülvizsgálati kérelemben foglaltakról a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetője dönt az alapeljárás hivatalos válaszát ellenjegyző könyvtárvezetővel történő konzultációt követően.
A felülvizsgálati kérelemre adott válasz kizárólag a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetőjének ellenjegyzésével érvényes.
A hivatalos panaszkezelési eljárás második, egyúttal legfelsőbb szintje a felülvizsgálati kérelemre adott válasszal zárul.
Panaszkezelési űrlap


Szolgáltatások

Minden látogatónk számára biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat:

• Könyvtárlátogatás
• Helyben használat – Könyvtárunkban helyben használhatók a kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak), napi és hetilapok, a folyóiratok, hangzódokumentumok.
• Állományfeltáró eszközök kínálata (könyvtárunk állománya elérhető a www.sziren.com oldalon is)
• Tájékoztatás – szívesen adunk felvilágosítást, tájékoztatást adatokról, tényekről telefonon, szóban és írásban

Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatásaink:

• Kölcsönzés
• Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozás

A könyvtári tagság a beiratkozással jön létre, s egy évig (a fordulónapig) biztosítja a könyvtári dokumentumok ingyenes kölcsönzését, valamint a számítógépek használatát.
A beiratkozás egy évre szól. A kölcsönzőnek minden 12. hónapot meghaladóan, be kell iratkozniuk.
Beiratkozáskor az alábbi személyi adatokat kérjük:
Név, édesanyja neve, születési hely, idő, lakcím, munkahely, foglalkozás, személyi igazolvány és/vagy diákigazolvány száma
Egyéb megadható adatok: e-cím és telefonszám
Kiskorúak esetében a szülő/kezes adataira és aláírására is szükség van. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználónak jeleznie kell a könyvtár felé!
Beiratkozási díj: Jelenleg nincs

1. Kölcsönzés, hosszabbítás:

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni.
Egy olvasójegyre egy alkalommal 14 év alatti olvasó összesen három darab könyvet, 14 év feletti olvasó hat darab könyvet kölcsönözhet ki 4 hétre.
A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. A lejárat napján, vagy az azt követő második napig lehet kérni hosszabbítást. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan egyszer hosszabbítjuk meg két hétre. Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés.
Akinek tartozása, vagy késedelme van, nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, mindaddig, míg azt nem rendezte a könyvtár felé.

2. Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés:

Előjegyzés – Amennyiben a keresett mű más olvasónál van, előjegyzést veszünk fel, s a könyv beérkezésekor telefonon vagy e-mailben értesítést küldünk.
Könyvtárközi kölcsönzés — A könyvtárunk állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtárakból megkérjük.
(2007. február 1-től a könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok visszaküldésének postaköltségét a könyvtárhasználó fizeti meg.)
Könyvtárközi kölcsönzéskor az egyszeri postaköltséget kell megfizetni. Másolatban kért dokumentumok esetében a küldő könyvtár díjai érvényesek.
A költségeket a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.
A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj, stb.)
A határidő hosszabbításának igényét az olvasónak a lejárat előtt legalább három nappal jeleznie kell.

3. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése:

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítást küldünk.
Az első felhívásra a lejárati idő után két héttel, a második felhívásra, a kölcsönzési idő lejáratától számított 4 hét türelmi időt követően kerül sor. A harmadik felszólításra pedig a kölcsönzési idő lejáratától számított 60. napon kerül sor. A fizetendő késedelmi díj: 5,- Ft/nap/dokumentum és a felszólítások postaköltsége.

A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének megtérítését kéri. A károkozó, vagy a késedelmes könyvtárhasználó, aki a megadott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését, stb.)

Egyéb tudnivalók, magatartási szabályok:
A kölcsönző pultot érkezéskor és távozáskor mindig fel kell keresni.
A könyvtári állomány védelme, és olvasóink kényelme érdekében a táskát és kabátot az előtérben lévő kabát- és csomagmegőrző szekrényben, illetve a fali fogasokon kérjük elhelyezni!
A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy kísérletet tesznek) az intézmény kizárhatja használói köréből.
A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. A „Panaszkezelés a könyvtárban” c. füzet a kölcsönző pultnál található. A panaszra hivatalos választ a könyvtár igazgatója tesz írásban. A benyújtott, nyilvántartásba vett hivatalos panaszok kezelésére a nyilvántartásba vételtől számított 10 munkanap.