Dienstleistungen

A Perkátai Általános Művelődési Központ dokumentumai – Alapító Okirat, SZMSZ, Pedagógia Program – elérhetők a www.perkata.info oldalon!

Jövőkép

A kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz egyenlő esélyű, korlátlan a hozzáférés. Megvalósul a digitalizálás.
A településen útbaigazító táblák segítik az akadálymentesített, korszerű könyvtár épületének megközelítését. Esztétikus és minőségi könyvtári bútorok fogadják az olvasókat.
Az elektronikus adathordozók, a CD-ROM-ok belépnek a mindennapok világába a tanulás terén.
Színes nyomtató, és színes fénymásoló segíti a könyvtári programok hirdetését, valamint a vetélkedők és kiállítások anyagának színvonalasabbá tételét.
Szakmai továbbképzéseket szerveznek több településen. Lehetőség van a könyvtári „jó gyakorlatokra” és a tapasztalatcserére.
A könyvtár állandó rendszergazdával, szakképzett gyermek és felnőtt könyvtárossal rendelkezik.

Küldetésnyilatkozat

A könyvtárunk küldetése az információkhoz, és a szolgáltatásokhoz történő szabad hozzáférés biztosítása.
A könyvtári állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítja, és sokoldalúan feltárja.
Fejleszti az online szolgáltatásokat.
Sokszínű programjaival fejleszti az olvasáskultúrát.
Támogatja az oktatás különböző színterein való tanulást, a művelődést, és a szabadidős tevékenységeket.
Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, valamint a fogyatékossággal élőkre, és a hátrányos helyzetű fiatalokra.
A helytörténeti gyűjteményt őrzi, ápolja, és gyarapítja. Bemutatásával hozzájárul települése sajátos arculatához.
A könyvtáros szakember rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken.

Panaszkezelés a könyvtárban

I. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Szabályzatunk célja, hogy a Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a könyvtári funkciónak, minőségbiztosítási elveinek megfelelően biztosítsa használói visszajelzéseket.
Célunk olyan eljárások alkalmazása, amelyek révén tevékenységeink során keletkező, a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatások azonosíthatóak, kezelhetőek legyenek.
A panaszkezelési eljárás alapja a panasz. A panasznak minősül minden, a könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival, esetleges mulasztásával kapcsolatos, a jelen szabályzatban felsorolt módon eljuttatott észrevétel, kifogás jellegű bejelentés.
A panaszok lehetnek nem hivatalosak és hivatalosak, függetlenül a panaszos szándékától.
Nem hivatalos panasz esetén az eljárás során a panaszos célja csupán az, hogy jelezze észrevételét, bejelentést tegyen észrevételéről, de nem kíván a könyvtár részéről választ.
Hivatalos panasz esetén minden esetben a panaszkezelési eljárás során járunk el, minden esetben a könyvtár igazgatójának válaszával zárul.

II. A panasz benyújtásának módja

A panaszos szóban tett panaszát nem hivatalos panaszként kezeli a könyvtár, amennyiben írásos formában nem történik meg a panasz benyújtása.
A hivatalos panaszt írásban kell megtenni, melyet különböző csatornákon juttathat el a panaszos az intézmény igazgatójának.
A hivatalos panasz megtételéhez szükséges űrlapok megtalálhatóak a könyvtár honlapján (1. számú melléklet), valamint az információs pultnál elhelyezett panasz-füzet részeként(2 számú melléklet).
Személyesen, a József Attila Nagyközségi Könyvtárban nyitva tartási időben
(2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.) az információs pultnál.
Írásban az alábbiak szerint:
– postai úton (József Attila Nagyközségi Könyvtár 2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.)
– a könyvtár információs pultjánál a 2. számú melléklet kitöltött aláírt űrlapján
– e-mailban a konyvtar@perkata.hu címre csatolt, kitöltött 1. számú melléklet panaszfelvételi űrlapon.

III. Hivatalos panaszkezelési eljárás

A hivatalos panaszkezelési eljárás lefolytatására csak az űrlapokon (1. sz., 2. sz. melléklet), kitöltött és aláírt formában benyújtott panaszok esetében kerül sor.
A József Attila Nagyközségi Könyvtár csak a hivatalos panaszok esetén biztosítja a panaszkezelési folyamat lefolytatását. Amennyiben a panasz benyújtása nem a megfelelőformában történik, a könyvtár a panaszt nem hivatalosnak tekinti, és ennek megfelelően jár el.
Határidők:
A személyesen, vagy írásban benyújtott, postai úton, vagy e-mailben eljuttatott panaszt a beérkezés napján nyilvántartásba kell venni.
A könyvtári információ pultnál leadott, vagy elektronikus formában elküldött panaszok hetente (hétfőnként) egy alkalommal kerülnek nyilvántartásba.
A panaszok elbírálása:
A József Attila Nagyközségi Könyvtárba kerülő összes panasz a Perkátai ÁMK vezetőjéhez kerül.
A panaszra hivatalos választ a könyvtár igazgatója tesz írásban.
A benyújtott, nyilvántartásba vett hivatalos panaszok kezelésére a nyilvántartásba vételtől számított 10 munkanap.
Amennyiben a panasz kivizsgálásához további információra van szükség, a panasztevőt értesíteni szükséges.
A hivatalos panaszról írásban tett választ a panaszfelvételi űrlapon megadott elérhetőségre kell eljuttatni. A József Attila Nagyközségi Könyvtárba érkezőírásos panaszokat a könyvtár az irattárában 5 évig őrzi.

IV. A panasz felülvizsgálata

A panaszos, amennyibe a panaszára adott hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért egyet, vagy bejelentését új információval egészítené ki, kérheti a panaszára adott hivatalos válasz felülvizsgálatát.
A felülvizsgálati kérelmet a jelen szabályzat 3. számú mellékletében található űrlapon, az alapeljárás iktatószámára való hivatkozással kell benyújtani.
Határidő:
A felülvizsgálati kérelemről a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetője 15 napon belül dönt, melyről a felülvizsgálatra vonatkozó kérelemben általa megjelölt módon értesíti a panaszost.
Felülvizsgálat elbírálása:
A felülvizsgálati kérelemben foglaltakról a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetője dönt az alapeljárás hivatalos válaszát ellenjegyző könyvtárvezetővel történő konzultációt követően.
A felülvizsgálati kérelemre adott válasz kizárólag a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetőjének ellenjegyzésével érvényes.
A hivatalos panaszkezelési eljárás második, egyúttal legfelsőbb szintje a felülvizsgálati kérelemre adott válasszal zárul.
Panaszkezelési űrlap


Szolgáltatások

Minden látogatónk számára biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat:

• Könyvtárlátogatás
• Helyben használat – Könyvtárunkban helyben használhatók a kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak), napi és hetilapok, a folyóiratok, hangzódokumentumok.
• Állományfeltáró eszközök kínálata (könyvtárunk állománya elérhető a www.sziren.com oldalon is)
• Tájékoztatás – szívesen adunk felvilágosítást, tájékoztatást adatokról, tényekről telefonon, szóban és írásban

Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatásaink:

• Kölcsönzés
• Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozás

A könyvtári tagság a beiratkozással jön létre, s egy évig (a fordulónapig) biztosítja a könyvtári dokumentumok ingyenes kölcsönzését, valamint a számítógépek használatát.
A beiratkozás egy évre szól. A kölcsönzőnek minden 12. hónapot meghaladóan, be kell iratkozniuk.
Beiratkozáskor az alábbi személyi adatokat kérjük:
Név, édesanyja neve, születési hely, idő, lakcím, munkahely, foglalkozás, személyi igazolvány és/vagy diákigazolvány száma
Egyéb megadható adatok: e-cím és telefonszám
Kiskorúak esetében a szülő/kezes adataira és aláírására is szükség van. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználónak jeleznie kell a könyvtár felé!
Beiratkozási díj: Jelenleg nincs

1. Kölcsönzés, hosszabbítás:

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni.
Egy olvasójegyre egy alkalommal 14 év alatti olvasó összesen három darab könyvet, 14 év feletti olvasó hat darab könyvet kölcsönözhet ki 4 hétre.
A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. A lejárat napján, vagy az azt követő második napig lehet kérni hosszabbítást. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan egyszer hosszabbítjuk meg két hétre. Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés.
Akinek tartozása, vagy késedelme van, nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, mindaddig, míg azt nem rendezte a könyvtár felé.

2. Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés:

Előjegyzés – Amennyiben a keresett mű más olvasónál van, előjegyzést veszünk fel, s a könyv beérkezésekor telefonon vagy e-mailben értesítést küldünk.
Könyvtárközi kölcsönzés — A könyvtárunk állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtárakból megkérjük.
(2007. február 1-től a könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok visszaküldésének postaköltségét a könyvtárhasználó fizeti meg.)
Könyvtárközi kölcsönzéskor az egyszeri postaköltséget kell megfizetni. Másolatban kért dokumentumok esetében a küldő könyvtár díjai érvényesek.
A költségeket a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.
A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj, stb.)
A határidő hosszabbításának igényét az olvasónak a lejárat előtt legalább három nappal jeleznie kell.

3. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése:

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítást küldünk.
Az első felhívásra a lejárati idő után két héttel, a második felhívásra, a kölcsönzési idő lejáratától számított 4 hét türelmi időt követően kerül sor. A harmadik felszólításra pedig a kölcsönzési idő lejáratától számított 60. napon kerül sor. A fizetendő késedelmi díj: 5,- Ft/nap/dokumentum és a felszólítások postaköltsége.

A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének megtérítését kéri. A károkozó, vagy a késedelmes könyvtárhasználó, aki a megadott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését, stb.)

Egyéb tudnivalók, magatartási szabályok:
A kölcsönző pultot érkezéskor és távozáskor mindig fel kell keresni.
A könyvtári állomány védelme, és olvasóink kényelme érdekében a táskát és kabátot az előtérben lévő kabát- és csomagmegőrző szekrényben, illetve a fali fogasokon kérjük elhelyezni!
A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy kísérletet tesznek) az intézmény kizárhatja használói köréből.
A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. A „Panaszkezelés a könyvtárban” c. füzet a kölcsönző pultnál található. A panaszra hivatalos választ a könyvtár igazgatója tesz írásban. A benyújtott, nyilvántartásba vett hivatalos panaszok kezelésére a nyilvántartásba vételtől számított 10 munkanap.

ehängt werden.