PÜNKÖSD – irodalmi könyvajánló

A húsvétot követő 50. napra esik pünkösd, amely mozgóünnep május 10-e és június 13-a között. Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Ezen a napon az apostolok mind együtt voltak az Utolsó Vacsora termében. Mária is ott volt velük. Imádkoztak a Szentlélek eljöveteléért.
Egy nádasi (Pozsony) plébános 1835-ben pünkösdi rózsaünnepély rendezésére tett alapítványt. Kamataiból minden év pünkösdjén egy jámbor parasztlányt díszes keretek között megjutalmaztak és ártatlansága jeléül rózsakoszorút tettek a fejére. Ez az épületes kezdeményezés a középkori pünkösdi királyné-választásoknak kései visszhangja. A nádasi pap példáját később máshol is követték.A pünkösdi szokások közül még napjainkban is él a pünkösdölés, amelyben átcsillannak ugyan ősi primitív hiedelmek, egészében azonban már keresztény szellemű.Több néphagyomány is köthető a Pünkösdhöz, mint például a Pünkösdi király és a Pünkösdi királyné választás, valamint a Májusfa-állítás is.1111006387749Nemcsak a művészet, de a mindennapok nyelve is telis-tele van olyan kifejezési eszközökkel, amelyeknek forrása a Biblia, a világ legtöbbet olvasott könyve. A Biblia azonban nem egyszerűen történetek, példázatok, erkölcsi és vallási parancsok gyűjteménye. B83055 A szerző e kötetében az esztendő hagyományos, ismert és ma már kevésbé ismert ünnepeit idézi fel gazdag nép-és műköltészeti anyag felhasználásával.
A farsang, a húsvét, a Mikulás és a karácsony ünnepe mellett a magyar és az európai néphagyományban gyökerező, szinte elfeledett ünnepeket eleveníti fel. Ilyenek a Balázs- és a Gergely-nap, a tavaszvárás, az aratás, a disznóölés és a „lucázás” ünnepi alkalmai.1111006215523A Bibliai történetek, antik mítoszok a Tér-forma-szín című általános iskolai tankönyv képeihez készült. Egy-egy fejezethez néha több képzőművészeti alkotás kapcsolódik. Ennek oka az, hogy kerek, egész történeteket tárunk az olvasók elé, nem szabdaltuk darabokra a mítoszokat. Nem törekedtünk arra sem, hogy teljessé tegyük olvasóink mitológiai ismereteit, hogy az Ó- és az Újszövetség, a görög és a római mitológia egész rendszerét felvázoljuk.109184FA népi játékok olyan tulajdonságokat fejlesztenek ki gyermekeinkben, amelyekre felnőttkorukban elengedhetetlenül szükségük van. Az évezredes tapasztalatok úgy alakították ki ezeknek a játékoknak a szabályait, hogy azok mindig a gyermek fejlődését szolgálják, figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, a fiúk és a lányok eltérő érdeklődését.
Nem kell feltétlenül tiltani a fiúk küzdőjátékait, hiszen ezek az ügyességet, a kitartást, és végsősoron az önfegyelmet is fejlesztik.
0599000626728PA könyvpiacon mindmostanáig nem találhattunk olyan könyvet, amely dallamaikkal együtt tette közzé a magyar énekes népszokásokat. Erre vállalkozott Kerényi György, a sok évtizedes tapasztalatokkal kiváló népzenetudós, Kodály munkatársa. A gyermekjátékoktól a „jeles napokig”, a siratókig és a hétköznapokig bemutatja, leírja, illusztrálja a magyar nép alkalomhoz kötött dalait, illetve a népszokásokat, amelyekhez kötődnek. Furtos-barany-meseiEbben a mesekönyvben a múlthoz, a népi szokásokhoz, az egyszerű falusi élet mindennapjaihoz nyúl vissza a szerző. Megismerkedhetünk a tavaszi, nyári ünnepekkel, szokásokkal, a pásztorélet nehézségeivel és örömeivel.B1243225Az ünnep olyan különleges időszak, amikor a közösség a megszokottól eltérő módon viselkedik, hagyományosan megszokott előírásokat és tilalmakat tart be. Ez a kötet részletes áttekintést ad – a polgári év szerint – a magyar paraszti élet jeles napjairól, ünnepi szokásairól és a hozzájuk fűződő hiedelmekről, kalendáriumi rigmusokról, a gazdálkodáshoz, az időjáráshoz kapcsolódó regulákról. Az újévvel kezdődő ünnepek a vízkereszttel folytatódnak, bezárva a karácsonyi ünnepekkel. 3819541_5A hetes mágikus szám, szinte minden mesében szerepel – de a hetvenhét kétszeresen is az! A sárkánynak sokszor van hét feje (ebben a könyvben is szerepel egy sárkány, de ne ijedjetek meg, ő nem hétfejű, inkább százlábú). Illyés Gyula sem véletlenül fűzött egybe 77 magyar népmesét: el akarta varázsolni olvasóit.
Ennek a könyvnek is ez a célja: a varázslat, csak épp Beke Mari módra. A könyvben a hagyományokhoz kapcsolódó népi játékok elkészítését mutatják be.covers_74544A könyv a keresztelőtől a temetésig sorra veszi az emberi életút ünnepi eseményeit, bemutatja a gyakorlati tudni- és tennivalóit, az azzal kapcsolatos szokásokat, hiedelmeket, viselkedésformákat. A régi magyar és az egyetemes kultúra iránt fogékony olvasók minden rétege élvezetes olvasmányt talál benne.B868668A kötet a magyar pünkösdi hagyományok első monografikus néprajzi feldolgozása, mely sok évtizedes tudományos munka eredménye. Bemutatja a publikált és publikálatlan, adattári és saját gyűjtésű anyagok rendszerezése nyomán a magyar nyelvterület jellegzetes pünkösdi hagyományait. A pünkösdölés, a pünkösdi királynéjárás és a zöldággal kapcsolatos hagyományok esetében mélyebbre ható felmérést, strukturális elemzést lehetett végezni. A pünkösdi vallási hagyományok, a nemzetiségi pünkösdi szokások elemzése túlfeszítették volna e kötet kereteit, így csak adalékokkal szolgálhattunk, akárcsak a más ünnepekhez is kapcsolódó bálok, táncmulatságok, ajándékozás témáiban.
(A könyvajánlót szerkesztette: Viczkó Vilmos)