Jelentkezzen, legyen részese Ön is a nagyszerű képzéseinknek és programjainknak!

EFOP-3.7.3-16 – Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása – művelődési pályázat megvalósítása Perkátán
logó

INGYENES PROGRAMOK MEGHIRDETÉSE
Heti szakkörök
A heti egy alkalommal meghirdetett szakkörökre 6-6 fő jelentkezését várjuk!

Kiscsoportos nyelvi szakkörök
Célunk, hogy kedvet ébresszünk az idegen nyelv megismeréséhez, valamint annak bizonyítása, hogy a nyelvtanulás is lehet szórakoztató, kikapcsolódást biztosító tevékenység. Az eredményes nyelvtanulás sikerélményt nyújt. Ilyenkor az ember önbecsülése is automatikusan megemelkedik, ami a boldogság fontos tényezője.
Ezeken az élményeken keresztül juttatjuk el a bevontakat arra a felismerésre, hogy tanulni jó, s akár egy életen át is érdemes. A nyelvtudás megszerzésével magabiztosabb, motiváltabb lesz a hozzáállás a munkaerőpiacra való bekerülés vagy visszakerülés tekintetében, illetve ez egy későbbi sikeres elhelyezkedés alapjainak a megteremtése is. Könnyebb lesz a kapcsolatteremtés és – tartás, hatékonyabbá válik a kommunikáció.
Jelentkezők köre: A köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a munkanélküli háztartásban élők, valamint az alacsony iskolai végzettségűek, iskolai oktatásból lemorzsolódottak, továbbá a képesítés nélküliek. Várjuk azokat a jelentkezőket is, akiknek van munkahelyük, ám a foglalkozásukhoz hasznos lenne az idegen nyelv alapismerete. A nyelvi szakköreinkre bátran jelentkezzenek azok a közép-és felsőfokú oktatásban tanulók is, akik segítséget igényelnek a nyelvtanulásukhoz.
A kezdő szakkörön a nyelv alapjainak megismerése, illetve elmélyítése történik.
A további nyelvtanuláshoz kedvet érzők számára javasoljuk a tanulmányaik folytatását, így a kezdő csoport résztvevői a következő turnus haladó csoportjába csatlakozhatnak, vagy egyéni érdeklődésük és lehetőségeik szerint nyelvvizsgára való felkészítésen is részt vehetnek.
A haladó képzésünkre a nyelvi előismeretekkel rendelkezők jelentkezését várjuk!
A képzés kiscsoportos formában, az újszerű szemlélet módszerét követi. A foglalkozások játszva, szituációs gyakorlatok által, a hétköznapi élethelyzetekre építve, változatos munkaformákat és technikákat alkalmazva (TEAM munka, PROJECT feladatok, KOOPERATÍV technikák), interaktív eszközök bevonásával támogatja az ismeretszerzést.

Kezdő Angol nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti: Jákliné Rajcsányi Rozália, tanító angol nyelvi műveltségterület végzettségű, 14 éves munkatapasztalattal

Haladó Angol nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szombat Katalin angol nyelvtanár, 12 éves tanítási tapasztalattal

Kezdő Német nyelvi szakkör
A foglalkozást vezeti Horváthné Horgos Judit, német nyelvtanár, 30 éves tanítási tapasztalattal

Haladó Német nyelvi szakkör
Foglalkozásvezető: Szöllősiné Móker Ágnes, német nyelvtanár, 17 éves tanítási tapasztalattal

További heti szakkörök:

Informatikai, digitális tudásbővítés-Ablak az okos világra

Foglalkozásvezetők: Szakács Lászlóné információs társadalmi tanácsadó és digitális mentor, valamint Molnár József informatikus tanár
Várjuk a Perkátán élő lakosokat, mindazokat akik a köznevelésből már kimaradtak vagy lemorzsolódtak, illetve a képesítést nem szerezték meg! A pályakezdő munkanélkülieket és munkanélküli háztartásban élőket szólítanánk meg, hogy motiváljuk őket a digitalizált tanulásra!
A képzés célja, hogy bebizonyítsuk azt, hogy az internet nélkül természetesen lehet élni, de a használatával, sokkal könnyebb és olcsóbb a mindennapok tevékenysége. A jelentkezők digitális képességeinek fejlesztésével, – a digitális írástudás és a jártasság a digitális eszközök használatában- a munkaerő piacon óriási előny élvezhet. A képzés résztvevői garantáltan aktív, mindennapi használói lesznek az internetnek!

Tanulás tanulása kompetenciafejlesztő szakkör
Meghívjuk a településen élő, képesítéssel, és szakmával nem rendelkezőket, az iskolai oktatásból lemorzsolódottakat, a pályakezdő munkanélkülieket, továbbá azokat, akik még nem töltötték be a 25. életévet, és még nem álltak rendszeres, fizetett alkalmazásban!
Lászlóné Szabó Edit és Horváth Dóra közművelődési szakemberek várják az érdeklődőket!
A település közösségi életének hagyományaira építve, a környezetünk szellemi és művészeti értékeire való figyelemfelhívással, és gazdagításának lehetőségével, másrészt a gazdasági élet kihívásaihoz, és munkaerő-igényeihez alkalmazkodva támogatnánk a képzésünkkel az élethosszig tartó tanulást, illetve annak szinten tartását.

Közösségi, interaktív foglakozások, kiállítások, előadások segítségével kapnak útmutatót a résztvevők. Szakkörünkkel az érdeklődési körüknek megfelelően, a képességük, tehetségük felismerésével, annak kibontakoztatásával új utak nyílhatnak meg a munka, és a választott tevékenység irányába.

E-learning
Német nyelvi kompetenciafejlesztés

Az e-learning – online tanulás, távtanulás- számítógépes hálózaton elérhető képzési forma.
A képzés tanulási színtere a résztvevő saját (otthoni) környezete a saját haladási tempójának figyelembe vételével. Kötetlen információszerzési lehetőséget biztosítunk stressz mentesen. Almáskamarás és Perkáta településről, a pályázat idején, összesen 20 fő jelentkezését várjuk!

Elsődleges cél a nyelv tanulása által a résztvevők visszasegítése az oktatásba, lehetőséget teremtve az élethosszig tartó tanulás igényének kialakításában. További cél a német nemzetiségi kultúra megismertetése, amely a halmozottan hátrányos helyzetű településen remélhetőleg további tanulási lehetőségeket biztosít a képzésben résztvevők számára.
A foglalkozást vezeti: Pintér Edit német nemzetiségi pedagógus. Székhely: Almáskamarás.
Az e-learning képzésre várjuk a perkátai 18-60 éves korú, idegen nyelven nem beszélő, vagy a nyelvet tanult, de nem használó, újrakezdők, köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körét. Figyelembe vesszük a korosztály életkori sajátosságait és szükségleteit, valamint a tanult nyelv hasznosíthatóságának lehetőségeit.

Klubfoglalkozások

A klubfoglalkozások hetente kínálnak programokat, amelyekre 10-10 fő jelentkezését várjuk!

Baba-Mama Klub
Kisgyermekes anyukák ismereteinek bővítése

Várjuk a Perkátán GYES-en, és GYED-en lévő kisgyermekes anyukákat és szülőket, akiknek nem jár még óvodába a gyermekük!
A klubfoglalkozással célunk a családok támogatása, a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermeknevelési kompetenciák erősítése. Az egészségkultúra fejlesztése, az egészségi állapot javítása. A gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi fejlődésének elősegítése, a tanulási képességeinek javítása, valamint az alkalmazkodási és nyelvi képességeinek fejlesztése.

Interaktív programokkal, előadásokkal, mozgásfejlesztő foglalkozásokkal és játék ismertetőkkel várják a jelentkezőket!

A programot két védőnő, Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter valósítja meg.

Kompetenciafejlesztés a hagyományok újratanulásával
Várjuk a Perkátán élő, a hagyományainkat jól ismerő időskorú, valamint a fiatal generáció tagjai közül a GYES-en és GYED-en lévő anyukákat és általános iskoláskorú gyermekeket!

A klubfoglalkozással az a célunk, hogy a fiatalok és az idősek egymástól kölcsönösen tanuljanak, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a generációk között. A program célzottan szolgálja a nemzedékek közötti kommunikációt, mely elősegítheti a fiatalok bevonását a közösségi munkába, továbbá hozzájárulhat ahhoz is, hogy a fiatal fontosnak érezze a településért, informális közösségért végzett „munkát”.

Legyenek Önök is résztvevői a „Beszélgessünk a múltról”, „Segíteni jó”, és a „Főzzünk együtt” témájú foglalkozásoknak, a szociális szférában dolgozó tapasztalt szakemberek: Barna Tímea és Szilasy Katalin vezetésével!

Foglalkozás-sorozatok
A foglalkozás-sorozatok hetente kínálnak programokat, amelyekre 10-10 fő jelentkezését várjuk!

Szociális, ügyintézési kompetenciák elsajátítása

Várjuk mindazokat a segítő kezeket elfogadó, szociálisan rászorult, nehéz élethelyzetben lévő, gyermekeket nevelő családokat, valamint a tartós munkanélkülieket, és a megváltozott munkaképességű embertársainkat!
Életvezetési tanácsadással, szituációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal adunk útmutatót a helyes problémamegoldásra.
Álláskeresési technikák elsajátítása, begyakorlása útján kívánunk hozzájárulni a munkavállalás segítéséhez.
Nézetformáló és képességfejlesztő gyakorlatok révén a harmonikus egymás mellett élés, a közösséghez tartozás előmozdítására törekszünk.

Értékes és hasznos képzésnek lehetnek részesei azok, akik jelentkeznek a két szociális szférában dolgozó szakember – Szilasy Katalin és Barna Tímea által vezetett programra!

Minden, amit az ifjúságnak tudnia kell, kompetenciafejlesztés
A szakkörre várjuk a 13-35 éves korosztályt! Pátfogásba vesszük a 18 éven felüli, a közoktatásból kimaradt, álláskereső, valamint hátrányos helyzetű fiatalokat és felnőtteket! Ha aktív dolgozóként, esetleg felsőoktatásban tanulóként érdeklődsz a képzésünk iránt, akkor neked is itt a helyed!
A résztvevők birtokába juthatnak mindannak, amit tudni kell az ifjúságról! Önismereti foglalkozásokkal, pályaorientációs képzésekkel, konfliktus és stressz-kezelési gyakorlatokkal készülnek a kulturális asszisztenseink, akik fiatal koruknál fogva hatékony kommunikációt tudnak kialakítani a csoporttal.
Horváth Dóra ifjúságsegítő és Preizler Nikolett várja a jelentkezőket!

Havi szakkörök
A havi szakkörök 6-6 főt vonnak be a képzésbe.
A Novák Kovács Zsolt által vezetett Író-olvasó kompetenciafejlesztő szakkör résztvevőit a sárbogárdi körzetben élők köréből várjuk.
A Pénzügyi szakkör vezetője pedig Vizi Dániel, akinek a képzését elsősorban a fiatalabb korosztály számára ajánljuk, hogy hasznos információkat szerezhessenek a hétköznapi pénzügyeink világában.

Szabadegyetemek és táborok
A pályázatunk részét képezik – a később megrendezésre kerülő – a 20-30 főt foglalkoztató társadalom-és természettudományi szabadegyetemek, valamint a kompetenciafejlesztő és az alkotó táborok. Ezen képzések szervezésében részt vevő munkatársak: Vátkainé Boda Ildikó, Bogó Anikó, Vátkai Luca és Lászlóné Szabó Edit. A programokról aktuálisan, és részletesen tájékoztatjuk az érdeklődőket!

A 2018. március elején induló programokra jelentkezni, és érdeklődni lehet személyesen a foglalkozásvezetőknél, illetve a könyvtárban, Lászlóné Szabó Editnél Egyéb elérhetőségek: Telefon: 0625- 522-321 ; e-mail: konyvtar@perkata.hu

index 2